برنامه ۱۵شهریور-پای صحبت مجاهدین -قسمت دوم -۱۵ شهریور ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

برنامه ۱۵شهریور-پای صحبت مجاهدین -قسمت دوم -۱۵ شهریور ۱۳۹۷

آزادیخواه واقعی کیست ؟

حرف زدن از استقلال و آزادی خیلی ساده است  اما پرداخت تاوانش مشکل است

معروف است که اشیاء را به ضدش می شناسند این یک شناخت عمیق است  پس آزادیخواه واقعی را از کجا مس شود شناخت؟

شناخت از نوع رابطه ای که با اضداد آزادی تنظیم می کند

پای صحبت مجاهدین هستیم

دکتر ابراهیم جدی – بهمن رضائی – علی اکبر اسماعیلی