ترانه سرود-  ۱۵ شهریور ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

ترانه سرود-  ۱۵ شهریور ۱۳۹۷

مجاهدین خلق ایران

تمام جنگل سوخت           در آن شب مرداد

زمین ولی در دل            به ریشه جان داد