برنامه ویژه ۱۵ شهریور-روز ششم-قسمت دوم – ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

 جنگ ۱۵ شهریور-روز ششم- قسمت دوم – ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

سلام بر شما ، ۵۳ سال پیش در چنین روزهائی ، یا در وا قع بهتر است بگوئیم در یکی از تاریکترین شبهای تاریخ میهنمان شعله ای افروخته شد و بعد ها گر گرفت و شراره کشید ، از حصار زمان گذشت و شب را شکافت

پاسخی بود تاریخی به سئوالی دشوار ، سازمانی بن بست شکن که راه بسوی آینده را گشود سازمان مجاهدین خلق ایران