از نزدیک – توفان جبی در ژاپن – ۱۷شهریور۱۳۹۷

از نزدیک – توفان جبی در ژاپن – ۱۷شهریور۱۳۹۷

سرعت بادهای این توفان به ۲۲۰ کیلومتر در ساعت می رسید