سالگرد هجرت بزرگ پایان پیروزمند انتقال امن و سازمانیافته مجاهدین در ۱۹ شهریور۱۳۹۵

اندازه متن
Aa Aa

سالگرد هجرت بزرگ پایان پیروزمند انتقال امن و سازمانیافته مجاهدین در ۱۹ شهریور۱۳۹۵

 

سالگرد هجرت بزرگ پایان پیروزمند انتقال امن و سازمانیافته مجاهدین در ۱۹ شهریور۱۳۹۵