از نزدیک – توفان فلورانس – ۲۳شهریور۱۳۹۷

از نزدیک – توفان فلورانس – ۲۳شهریور۱۳۹۷

شرق آمریکا خود را برای مقابله با توفان فلورانس آماده می کند