ارتباط مستقیم-اعدام و تروریسم ابزار بقای رژیم ایران-الهه عظیم فر-قسمت اول-۲۵شهریور۱۳۹۷

ارتباط مستقیم-اعدام و تروریسم ابزار بقای رژیم ایران-قسمت اول ۲۵شهریور۱۳۹۷

میهمان برنامه :الهه عظیم فر