مستند یک سنگ عجیب-قسمت هفتم – ۳۱ – ۰6 – ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

مستند یک سنگ عجیب-قسمت هفتم – ۳۱ – ۰6 – ۱۳۹۷

یک سنگ عجیب قسمت هفتم

من وقتی بچه بودم مادر بزرگم یک قطب نما قدیمی به من داد ، او می خواست  بداند که من کجا دارم می روم ،

ولی اینکه از کجا آمدیم مرا بیشتر شیفته خودش می کرد من می دانستم مادر بزرگم اهل پیتسبرگ است ولی قبل از ان چی ؟

مادر بزرگ او ، مادر بزرگ مادر بزرگش چی ؟ آنها از کجا آمدند ؟

اگر به اندازه کافی به عقب بر گردیم می بینیم تمام افراد  ، همه موجودات زنده همه از جای یکسانی آمده اند ،

یعنی زمانی که یک سنگ مرده زنده شد

مستند یک سنگ عجیب-قسمت هفتم – ۳۱ – ۰6 – ۱۳۹۷