اعتراض اشرف نشانان در شهرهای اروپایی به حضور روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل

اعتراض اشرف نشانان در كشورهاي اروپايي نيز به حضور آخوند روحاني در سازمان ملل