مستند یک سنگ عجیب- قسمت هشتم – ۷ مهر ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

مستند یک سنگ عجیب- قسمت هشتم – ۷ مهر ۱۳۹۷

جزر و مد ها ی قوی دریاها را به هم می زند زمین مکانی خشمگین تر و غنی تر از انرژی بود خیلی زنده بود نه ؟

کلی اتفاق در جریان بوده ، ما توانستیم از میان این سیستم بی جان ، البته طی مدت زمان درازی به زندگی برسیم ،

و یکی از بهترین گزینه ها برای آغاز حیات ، جائیکه شاید فکر کنیم هیچ چیز نمی تواند داخل آن زنده بماند

در کف اقیانوسهای عمیق ،اتفاق خیلی مرموزی افتاده ، شکافهائی توی پوسته زمین آن پائین دهان باز کرد

آب گرما دیده و گازها به بیرون فوران کردند …………………….

مستند یک سنگ عجیب- قسمت هشتم – ۷ شهریور ۱۳۹۷