هنر اعتراضی

 

من واقعا احساس میکنم که کار نویسنده معنی کردن زندگی است.جستجو برای یافتن رگه های ازنظم ومنطق دربی نظمی درسترون وبیهودگی عجیب وحیرت انگیز زندگی است همه هنرها سعی دارند زندگی را معنی کنند.