روز جهانی علیه اعدام -پارلمان اروپا-استراسبورگ – اجلاس دوستان ایران آزاد