آیا ساز و کار اروپایی برای رژیم کارساز است؟

گزارشی از ادعای آخوندها در زمینه راه کار اروپایی برای تحریمها