آیا ساز و کار اروپایی برای رژیم کارساز است؟

اشتراک گذاری:

گزارشی از ادعای آخوندها در زمینه راه کار اروپایی برای تحریمها

 

 

اشتراک گذاری: