طنز اجتماع دژمن شکن درحضور مقام عظمای ولایت دامت افتضاحاته

طنز پیک شادی