کاهش صادرات نفت ایران به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز

از نزدیک – کاهش صادرات نفت ایران به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز