روزها و یادها هفته چهارم مهر

اندازه متن
Aa Aa

۲۵ مهرماه ۱۳۱۸ شهادت فرخي يزدي از فرزندان انقلاب مشروطيت ايران

قسم به عزت و قدر و مقام آزادي كه روح‌بخش جهان است نام آزادي به پيش اهل جهان محترم بود آن كس‌كه داشت از دل و جان احترام آزادي، سراينده‌ی اين ابيات، سرودخوان آزادیست که به همین دلیل به فرمان حاکم یزد، دستگیر و پس از ضرب و شتم و توهين و حبس، فرمان داد لب و دهان او را به‌هم دوختند.

آزاديخواهان دربرابر اين اقدام شنيع حاکم یزد به اعتراض برخاستند و موضوع را به مجلس شوراي ملي كشاندند.

روزها و یادها هفته چهارم مهر

                                       فرخی یزدی از فرندنان مشروطیت ایران                   

فرخی چند ماه بعداز دستگیری از زندان یزدگریخت و به تهران رفت، و در آنجا فعاليت‌هاي سياسي و ضداستبدادي خود را ادامه داد و بزودي مورد توجه آزاديخواهان قرار گرفت.

يكسال پس از روي‌كارآمدن رضاخان، فرخي توانست با مشكلات زيادي امتياز روزنامه‌ی طوفان را بگيرد و درآن به دفاع از آزادي بپردازد.

فرخي در سال۱۳۱۷ ‌شمسي به جرم شعرهايي كه عليه رضاشاه سروده بود، به ۲۷ماه حبس تأديبي محكوم ‌شد. او در زندان هم آرام و قرار نداشت.

سرانجام پس از ۲سال زندان و شكنجه دژخيمان رضاشاه براي خاموش ساختن فرخي، او را به بيمارستانی در شهرباني منتقل كردند وپزشك جلادي بنام احمدي با آمپول هوا او را به شهادت رساند. يادشاعر آزادي، فرخي يزدي گرامي باد.


۲۶ مهرماه ۱۳۷۰رژه بزرگ يگان‌هاي نمونه ارتش آزاديبخش

روز ۲۶مهر ۱۳۷۰ يکان‌هاي نمونه‌ی ارتش آزاديبخش  رژه‌ی بزرگي را  از برابر فرمانده‌ی كل ارتش آزاديبخش و خانم مريم رجوي كه در آن هنگام جانشين فرمانده‌ی كل ارتش آزاديبخش بود، برگزار كردند.

در اين رژه كه بيش از ۵ ساعت بطول انجاميد، يکان‌هاي نمونه‌ي پياده،  موتوري، توپخانه، مكانيزه، زرهي، مخابرات و پشتيباني ارتش آزاديبخش ملي ايران شركت داشتند.

روزها و یادها هفته چهارم مهر

                                    رژه بزرگ یکان‌های نمونه ارتش آزادیبخش          

ارتش آزاديبخش با انجام اين رژه كه پس از عبور از شرايط پرمخاطره‌ی بحران منطقه صورت مي‌گرفت، توجه دوست و دشمن  را نيز به خود جلب كرد و به موازات آن  رسانه‌هاي خبري از ارتش آزادي با عباراتي نظير قدرتمندترين ارتش آزاديبخش جهان ياد كردند.

توزيع نوارهاي ويدئوئي آن رژه آن‌چنان رژيم را به‌وحشت انداخت كه، در يك نوبت، دو هزار نفر را در جستجوي اين ويدئوها دستگير كرد.

خبرگزاري رويتر مخابره كرده بود كه «در مقايسه با استانداردهاي گروههاي مقاومت در سراسر جهان، اين يك نمايش خيره‌كننده از قدرت بود».

‌يك روزنامه‌ی ‌سوئدي نوشت «خبرنگاران بيش از ۴ساعت، در زير آفتاب سوزان، رژه‌يي بدون وقفه را به چشم ديدند، با آن چنان انضباطي كه هيچ تماشاگري نمي‌تواند پيام آن را ناديده بگيرد.