طنز سکته های دلاری دراقتصاد آخوندی-پیک شادی

طنز سکته های دلاری دراقتصاد آخوندی-پیک شادی