هنر اعتراضی

هنر اعتراضی

برای مجاهدین رزم آوران آزادی که سالها است درمیان خاک وغبار دود که تنها دغدغه میهن شان را دارنداین شعر درمیان آتش ودود نوشته شده است.