مستند یک سنگ عجیب قسمت ۱۱

اندازه متن
Aa Aa

مستند یک سنگ عجیب قسمت ۱۱

شما ازداخل سفینه فضایی می بینید که جهان چه راز نهفته ای درخود دارد چه هنگام غروب وچه هنگام طلوع هرجا که سایه ها بدرستی کنارهم قرار میگیرند دقیقا توی زمان ومکان درستی قرار داریم