تظاهرات اشرف نشانها در لندن، محکومیت اعدامها در ایران و اعمال تروریستی رژیم

تظاهرات اشرف نشانها در لندن، محکومیت اعدامها در ایران و اعمال تروریستی رژیم ایران علیه مجاهدین