دانستنیها-نابغه-قسمت دوم

اندازه متن
Aa Aa

دانستنیها

آیا همه میتوانیم نابغه شویم ؟

برای حل هر مشکلی باید از الف  به ب برسیم

مشکل در زندگی واقعی اینست که تعداد مسیرهای قابل انتخاب بسیار زیاد هستند و بیشتر شان به بن بست می رسند

تنها یک نابغه می تواند هر پیچی را به یاد بیاورد که منجر به یک کوچه بن بست نشود

و اینکه کدام یکی از آنها را به هدفشان می رساند اما اگر بتوانیم مغز هایمان را مهندسی کنیم تا بسیار بیشتر بیاد بیاورد چطور ؟

دانستنیها-نابغه-قسمت دوم- ۱ آبان ۱۳۹۷