سی مهر سالروز انتخاب برای ایران آزاد و دموکراتیک

اندازه متن
Aa Aa

۳۰مهرسالروزانتخاب برای ایران آزادودموکراتیک

سالروزانتخاب مریم رجوی – جنگ سی مهرـ محسن نادی قسمت سوم

موضوع:لیست گذاری عمق توطئه برای نابود کردن مقاومت مردم ایران وتثبیت رژیم آخوندی  که شکل گرفته  بود

مهمان برنامه محسن نادی شبستری-قسمت سوم