سالروزانتخاب مریم رجوی – جنگ سی مهرـ محسن نادی قسمت دوم

اندازه متن
Aa Aa

 ۳۰مهرسالروزانتخاب برای ایران آزادودموکراتیک

سالروزانتخاب مریم رجوی – جنگ سی مهرـ محسن نادی قسمت دوم

موضوع:لیست گذاری عمق توطئه برای نابود کردن مقاومت مردم ایران وتثبیت رژیم آخوندی  که شکل گرفته  بود

مهمان برنامه محسن نادی شبستری-قسمت دوم