مشروح اخبار ایران و جهان از سیمای آزادی- ۱ آبان ۱۳۹۷