نگاه مصدق به رضا شاه-گواهی تاریخی-قسمت چهارم

اندازه متن
Aa Aa

گواهی تاریخی-نگاه مصدق به رضا شاه-قسمت چهارم – ۵ آبان ۱۳۹۷

گواهی تاریخی – اوراق تاریخ

از نطقهای دکتر محمد مصدق (صسمت سوم)

رضا خان پس از کشتار شماری از سرداران مشروطه و قلع وقمع مهمترین نیروهای آزادیبخش مردم ایران قدرت را در ایران با کمک انگلستان بدست گرفت

نگاه مصدق به رضا شاه-گواهی تاریخی-قسمت چهارم