اربعین حسینی-سخنان مسعود رجوی

بیستم صفر اربعین حسینی،

سر ساييدن مجاهدین بر آستان حسین، پيامبر جاودان آزادي.