ارتباط مستقیم -رژیم بحران زده آخوندها درباتلاق تروریسم- محمد علی توحیدی قسمت۵

ارتباط مستقیم – محمد علی توحیدی -13آبان

قسمت پنجم

رژیم بحران زده آخوندها درباتلاق تروریسم- زمینه ها وپیامدها