شهرهای شورشی – قزوین

اندازه متن
Aa Aa

قزوین یکی ازشهرهای شورشی -۱۳ آبان ۱۳۹۷

شهرهای شورشی- طغیان علیه ظلم -شجاعت – بهار ایران

سپیده آزادی – شورش تا آزادی – همه باهم هستیم      مردم بی شکستیم

قزوین دیماه ۱۳۹۷

آنچه می بینید تصاویری از خیزش مردم قزوین در قیام بزرگ ایران است قیامی که روز به روز اوج بیشتری می گیرد

هنوز بانگ رسای حسن صباح و فداییان آن از الموت تا چکا چک شمشیر های آخته مدافعان قزوین در برابر تجاوزگران افغان و صدای شلیک تفنگهای مجاهدان قزوین در انقلاب مشروطه در کوچه و خیابانهای این شهر در گوشمان طنین انداخته است

شهری که سابقه ای درخشان در مبارزه با دیکتاتوری در پرونده خود را دارد

شهرهای شورشی – قزوین-۱۳ آبان ۱۳۹۷