اندازه متن
Aa Aa

اعتصاب  رانندگان کامیونداران

روز دوشنبه کامیونداران زحمتکش پنجمین روز اعتصاب خود را شروع کردند.

این اعتصاب تاکنون در ۵۵ شهر و در ۲۴ استان از 31 استان کشور گسترش یافته است.

حمایت از اعتصاب رانندگان در شهرهای مختلف، توسط رانندگان و سایر اقشار جامعه همچنان ادامه دارد.

اعتصاب سراسری رانندگان کامیونداران برای پنجمین روز