اخبار اعتصاب بازاریان و کامیون‌داران و تجمعات اعتراضی سایر اقشار میهن- خروش آبان

خروش آبان – ۱۶آبان۱۳۹۷

اخبار اعتصاب بازاریان و کامیون‌داران و تجمعات اعتراضی سایر اقشار میهن