اخبار اعتصاب بازاریان و کامیون‌داران و تجمعات اعتراضی سایر اقشار میهن- خروش آبان

اشتراک گذاری:

خروش آبان – ۱۶آبان۱۳۹۷

اخبار اعتصاب بازاریان و کامیون‌داران و تجمعات اعتراضی سایر اقشار میهن

 

اشتراک گذاری: