حمایت اتحادیه حمل و نقل جاده_ای انگلستان از اعتصاب رانندگان و کارگران معترض در ایران

اندازه متن
Aa Aa

بيانية حمايت اتحادية سراسري حمل و نقل جاده‌يي متحد انگلستان از رانندگان كاميون و كارگران معترض و اعتصابي در ايران

محكوميت اقدامات سركوبگرانة رژيم آخوندي

فراخوان به آزادي فوري تمامي کارگران و کاميونداران بازداشت‌شده

اتحادية سراسري حمل و نقل جاده‌يي متحد انگلستان بيانيه‌يي ، در حمايت از اعتصاب‌ها و اعتراضات كاميون‌داران، كارگران و ساير اقشار معترض به سركوب و ستم رژيم آخوندي صادر كرد.

در اين بيانيه كه در روز ۶نوامبر (۱۵آبان‌ماه) تحت عنوان « حمايت از کارگران و رانندگان کاميون ايراني» صادر شده، آمده است:

اتحاديه حمل و نقل جاده‌يي متحد در انگلستان (يو آر تي يو) همبستگي خود را با کارگران و رانندگان کاميون و ديگر اقشار تحت ستم در ايران اعلام مي‌کند. آنها به‌دليل سياست‌هاي ضد کارگري رژيم حاکم بر ايران، در شرايط بسيار وخيم و نگران‌کننده‌يي به‌سر مي‌برند و در سال ۲۰۱۸ بيش از ۵۸۰۰ حرکت اعتراضي داشته‌اند. تنها رانندگان كاميون كه صدها هزار تن هستند در سه مقطع دست به اعتصاب سراسري زده و رانندگان کاميون مجدداً از اول ماه نوامبر (۱۰ آبان‌ماه) چهارمين دور از اعتصابات خود را شروع کردند.

در ادامة اين بيانيه، تأكيد شده است: «ما از همة سازمان‌هاي کارگري مي‌خواهيم پايمال‌کردن حقوق اولية کارگران را محکوم کنند و از ديکتاتوري حاکم بر ايران بخواهند تمام کارگران بازداشت‌شده را آزاد کند، به حقوق اوليه کارگران احترام بگذارد و به تمامي قوانين بين‌المللي در مورد حقوق کارگران پايبند باشد.

ما خواستار آزادي سريع و بدون قيد و شرط تمامي کارگران و رانندگان کاميون هستيم که در جريان اعتصابات دستگير شده‌اند.

ما از خواسته‌هاي كارگران ، رانندگان و شاغلين ايران حمايت مي‌کنيم و از همة اتحاديه‌هاي كارگري در نقاط  مختلف مي‌خواهيم که براي حمايت سريع از خواسته‌هاي برحق همکارانشان در ايران از هر طريق ممکن اقدام كنند».

منبع‌ : بیانیه اتحاديه حمل و نقل جاده اي متحده (يو آر تي يو)، انگلستان-۲۰۱۸.۱۱.۶