نتیجه انتخابات پارلمانی: پیروز سنا جمهوریخواهان و پیروز کنگره دموکراتها شدند