کانونهای شورشی به پیام آماده باش سرنگونی مسعود رجوی پاسخ مثبت میدهند

اعلام آمادگي كانونهاي شورشي به برادرمسعود دررابطه با پيام شماره ۱۱