آتش زدن بنر خامنه_ای و خمینی توسط کانون شورشی ارومیه

آتش زدن تابلوبزرگ خميني  وخامنه اي درجاده اروميه

جاده اروميه –كانون شورشي موسي خياباني-آبان۹۷