سالروز شهادت دکتر حسین فاطمی یار وفادار دکتر محمد مصدق، الگوی وفا و ایستادگی

اندازه متن
Aa Aa

الگوي درخشان وفا و ايستادگي  دكتر حسين فاطمي از سخنان برادر ۳۰خرداد۷۵

لحظاتی قبل از اعدام,  آموزگارِ وفا و پایداری دکتر حسین فاطمی سردار بزرگ نضهت ملی ایران , خطاب به فرماندار نظامی ودادستانِ نظامی گفت که یقین کنید که سربازان مجاهد نهضت , همچنان مبارزه را ادامه خواهند داد وخوشا که تاریخ ایران زمین اینچنین به عهد سردارانش ازستار و باقر تا کوچک خان  و پسیان, ومدرس و  مصدق و فاطمی ها, وفا کرد و با عبور از حنیف نژادهاو جزنیها و پاک نژادها, برای رویارویی با مهیب ترین نیروی ارتجاعی دوران آماده شدند .

همراهان و همكاران سابقش او را به بي صداقتي يا جاسوسي اينتلیجنت سرويس متهم كردند. آخوندها اقدام به ترور او كردند. چرچيل طي نامة محرمانه يي به شاه نوشت: براي او بهترين جواب اعدام است. شاه گفت: او هنوز پيدا نشده، وقتي دستگير شود اعدام خواهد شد. سر دنيس رايت، سفير انگليس به تيمور بختيار گفت: در نخستين فرصت مشتي به دهان او بكوب تا بداند هيبت امپراطوري بازي كردني نيست.

۱۸آبان ۱۳۵۸، سردار شهيد خلق موسي خياباني، طي يك سخنراني بر مزارش، او را تك ستارة درخشان آسمان انقلاب ايران در دوران نهضت ملي توصيف كرد.

دكتر حسين فاطمي، جوانترين وزير خارجة تاريخ ايران. دستيار و معاون پارلماني دكتر محمد مصدق.

مصاحبه راديويي دكتر فاطمي – ۱۳۳۰

اين جا تهران است، شنوندگان ارجمند، در برنامة مصاحبه امشب همانطور كه قبلا اطلاع داده شد، جناب آقاي دكتر حسين فاطمي معاون پارلماني نخست وزير شركت مي كند. اينك با تشكر از ايشان مصاحبه را شروع مي كنيم:

ببخشيد جناب آقاي دكتر فاطمي ممكن است بفرماييد تأثير مطبوعات درمبارزة ملي شدن صنعت نفت تا چه حد بوده است؟

صداي فاطمي: از من خواسته اند كه نقش مؤثر ونافذ مطبوعات را در كار ملي شدن نفت تشريح كنم. و توضيح دهم كه قلمهاي رشيد و شجاع و وطن پرست در اين مبارزة مقدس تا چه حد سهيم و شريك بوده اند.

حسين فاطمي در روز عاشوراي ۱۲۹۶شمسي درشهر نائين به دنيا آمد. درسال ۱۳۱۶پس از پايان تحصيلات دبيرستاني به تهران رفت. از همان نخستين روزهاي ورود به تهران سردبير و مدير داخلي روزنامة ستاره شد. بعد از سقوط ديكتاتوري ۲۰سالة رضاشاه، سردبيري روزنامة باختر را عهده دار گرديد. فاطمي در تابستان ۱۳۲۴براي گذراندن دورة دكترا روانة پاريس شد. شهريور ۱۳۲۷به ايران برگشت. در۲۰ارديبهشت ۱۳۳۰ معاونت سياسي و پارلماني مصدق را به عهده گرفت. ۲۶بهمن سال۱۳۳۰ بر مزارمحمد مسعود، روزنامه نگار شهيد، مورد سوءقصد عامل آخوندها قرار گرفت. شب كودتاي۲۵مرداد ۱۳۳۲، بازداشت و فرداي همان روز باشكست كودتا آزاد شد و بلافاصله كاخهاي شاه را كه گريخته بود مهر و موم كرد. وي پس از كودتاي ۲۸مرداد۳۲ مخفي شد.

كلام دكتر فاطمي 16خرداد1321 خطاب به دولت وقت:

ما روزهاي اول مبارزه را طي مي كنيم. زحمت و مرارت بسيار در پيش داريم. ولي بدون ترديد سرانجام موفقيت با ماست. ۲۲خرداد ۱۳۲۱يعني نزديك به يك سال پس از سقوط رضا شاه نوشت:

دزدها هنوز هم مال مردم را مي برند. اما همان جا بلافاصله اضافه كرد: ما تا دقيقة آّخر مبارزه مي كنيم.

فاطمي كه مشروطيت را برباد رفته مي ديد، روز ۱۵مرداد ۱۳۲۸در روزنامة باختر نوشت: «معني ۴۰سال مشروطيت اين بود كه ما درخانة خودمان جرأت نفس كشيدن نداريم و هر وقت صدايي بلند كنيم، با تخماق حكومت مغزمان متلاشي مي شود!»

او در سرمقالة ۲۶مرداد ۱۳۲۸ روزنامة باختر نوشت: «طبقة زمامدار ايران از قلم پاك كه … جيره خوار او نمي شود، وحشت دارد…. دراين قبرستان كسي حق زندگي دارد كه با كفن دزدها  شريك باشد، استخوان مرده ها را بسوزاند …. و با لاشخورها دمخور بشود.

رسوايي انتخابات تقلبي دورة شانزدهم مجلس بلافاصله مهر تأييدي شد بر آن چه كه فاطمي فرياد مي كرد و مي نوشت، او در روز ۱۲مهر ۱۳۲۸ نوشت: اين انتخابات رسوا مردم را به ستوه آورده است.

دكتر فاطمي پس از آزادي نوشت: هنوز ايران آن قبرستاني نيست كه شركت نفت آرزو مي كند.

روز ۳۰آذر در سرمقالة باختر امروز نوشت: به اين شغالهايي كه در سوراخهاي بهارستان پنهان شده اند، بگوييد آن آزادي عمل كه ليست انتختابات ايران را دكتر اقبال به امضاي كلنل ويلر مستشار سفارت انگلستان برساند، براي هميشه در ايران مرد.

و هفدهم ديماه ۱۳۲۹ نوشت: غلامان اجنبي گمان كرديد با سرنوشت يك مملكت مي شود شوخي كرد؟ وروز ۲۹ديماه همان سال در سرمقالة بسيار تندي نوشت: آقاي سفير انگلستان… به دنيا نشان خواهيم داد كه ملت ايران در مبارزة مرگ و زندگي خويش، با كسي شوخي نمي كند.

روزبيست ويكم مهر دكتر فاطمي كودتايي را كه توسط ميدلتون، كادار سفارت انگلستان، سرلشگر زاهدي، سيد ضياءالدين طباطبايي، اسدالله علم، سرلشگر حجازي، سرتيپ آريانا و با همكاري دكتر مظفر بقايي ضد دولت مصدق در حال شكل گيري بود افشا كرد. ۹روزبعد دكترفاطمي قطع رابطة سياسي ايران وانگلستان را اعلام كرد.

در اين زمان دربار و دولتهاي استعماري و ارتجاع داخلي، تماما دست در دست يكديگر، به دشمني با نهضت ملي و رهبران صديق آن به ويژه فاطمي بر خاسته بودند و سرانجام روز ۲۶بهمن ۱۳۳۰ ماشة اسلحه يي را كه عوامل سيد ضياءالدين طباطبايي تهيه كرده بودند، آخوندها چكاندند. جنايت بر مزار محمد مسعود اتفاق افتاد كه او نيز توسط فرصت طلبان خائن ترور شده بود. آن شليك اگر چه دكتر فاطمي را نكشت، اما ناقوس شروع جنگي بود كه تا تابستان سال بعد بي امان ادامه يافت و با اوج خود رسيد. آن شليك اعلام شروع فصل كودتاهاي پي در پي بر ضد تنها حكومت ملي تاريخ ايران بود. شب كودتاي ۲۵مرداد ۱۳۳۲ دكتر فاطمي و دو تن ديگر از اعضاي دولت مصدق توسط گارد شاه دستگير شدند. با بازداشت سرهنگ نصيري، رئيس گارد سلطنتي توطئة كودتاي ۲۵مرداد، خنثي شد و شاه به بغداد گريخت. روز ۲۵مرداد، فاطمي كاخهاي شاه را مهر و موم كرد و به سفير ايران در بغداد تلگرامي براي بازداشت شاه فرستاد و عصر همان روز ۲۵مرداد، در ميتينگي درميدان بهارستان دكتر فاطمي خواستار لغو نظام سلطنتي شد. در سرمقالة باختر امروز ۲۵مرداد نوشت: بي اعتنايي به سرنوشت ميليونها مردم، تا همين جا كافي است، سرمقالة فردا تندتر بود: شاه سردستة خيانتكاران. اما درست در هنگامة نبرد و در اوج مبارزات نهضت ملي ايران، ياران سست عنصر و مدعيان بي عمل، فرو نشستند و سرانجام ارتجاع و استعمار و دربار فاسد، موفق به اجراي كودتاي شوم خود شدند. دكتر فاطمي پس از كودتاي ۲۸مرداد ۳۲مخفي و در اواخر زمستان همان سال دستگير شد. فاطمي روز دستگيري و حين جابه جايي به زندان، مورد تهاجم سازمانيافتة اوباش دولتي قرار گرفت و به شدت زخمي شد. اما فاطمي آن چنان محبوب بود كه شاه خائن حتي در زندان و آخرين لحظات هم اميد داشت او را بخرد. يكي از همبندان دكتر فاطمي نقل كرده: فرستادة مخصوص شاه، تيمور بختيار كه حامل پيام شاه بود، شكست خورده از سلول فاطمي بيرون آمد و سرانجام سحرگاه روز چهارشنبه ۱۹آبان ۱۳۳۳ دو مزدور سرسپردة شاه جنايتكار، سرتيپ آزموده،دادستان ارتش و تيمور بختيار، فرماندار نظامي، براي اجراي مراسم اعدام به سلول دكتر فاطمي در زندان لشگر ۲زرهي رفتند. دكتر فاطمي درآخرين صحبتهايش گفت: من مي ميرم كه نسل جوان ايران از مرگ من درس عبرتي گرفته و با خون خود از وطنش دفاع كرده و نگذارد جاسوسان اجنبي بر اين كشور حكومت نمايند. سرانجام دكتر فاطمي با ۸گلولة صربي در خون داغش پرپر شد. اورا بنا به وصيتش در مزار شهيدان ۳۰تير۱۳۳۱ در ابن بابويه به خاك سپردند. كلام آخرينش اين بود: مرگ بر دوقسم است. مرگي در رختخواب ناز ومرگي درراه شرف و افتخار. من خداي را شكر مي كنم كه در راه مبارزه با فساد شهيد مي شوم. اميدوارم سربازان مجاهد نهضت هم چنان مبارزه را ادامه دهند

دكتر حسين فاطمي، شهيد راه وطن، يار وفادار دكتر مصدق، مدافع حقوق ملت ايران