نگاهی به دور چهارم اعتصاب کامیون‌داران، خواسته‌های آنها و چشم‌اندازها

نگاهی به دور چهارم اعتصاب کامیون‌داران، خواسته‌های آنها و چشم‌اندازها

گفتگو با نادر دادگر – ۱۸آبان۱۳۹۷