حمایت از کارگران و رانندگان کامیون ایرانی

حمایت از کارگران و رانندگان کامیون ایرانی – ۱۹آبان۱۳۹۷

نگاهی به حمایت های بین المللی از اعتراضات اقشار مختلف میهن