از نزدیک – جهان در هفته به روایت تصویر۲۲آبان

از نزدیک – جهان در هفته به روایت تصویر –۲۲آبان۱۳۹۷