از نزدیک – صدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول

 صدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول – ۲۴آبان۱۳۹۷