از نزدیک – نمایش هوایی در چین

از نزدیک – نمایش هوایی در چین –۲۴آبان۱۳۹۷