از نزدیک – آتش سوزی در کالیفرنیا

از نزدیک – آتش سوزی در کالیفرنیا –۲۶آبان۱۳۹۷

۶۳ کشته و ۶۰۰ مفقود