از نزدیک – ایستگاه فضایی بین‌المللی ۲۰ ساله شد

از نزدیک – ایستگاه فضایی بین‌المللی ۲۰ ساله شد – ۲۹آبان۱۳۹۷