بیانیه همبستگی با کارگران در ایران

بیانیه حمایت اتحادیه بین‌المللی کارگران صنعتی انگلستان از رانندگان کامیون در ایران– ۳۰آبان۱۳۹۷