ترانه خروش اعتصاب

ترانه خروش اعتصاب – ۳۰آبان۱۳۹۷

ترانه ای در همبستگی با اعتصاب زحمتکشان میهن