هنراعتراضی-۱آذر

هنراعتراضی-۱آذر

هنراعتراضی امروز را شروع میکنیم با ماریا فارانتری خواننده مشهور وبزرگ کشوریونان که رودرروی کودتاگران خواند وتبدیل به صدای مردم یونان شد.