از نزدیک – کاهش فعالیت نظامی در منطقه غیر نظامی بین کره شمالی و جنوبی

از نزدیک – کاهش فعالیت نظامی در منطقه غیر نظامی بین کره شمالی و جنوبی – ۳آذر۱۳۹۷