هنر اعتراضی-۱۵ آذر

اشتراک گذاری:

هنر اعتراضی-۱۵ آذر

آثارتاریخی دردنیای هنر

رمان کتاب ۱۰۰ سال تنهایی نوشته قابلیه کارسیه مارکز نویسنده مشهور کلمبیایی است که جایز نوبل ادبیات ۱۹۸۲ را بخود اختصاس داد.

اشتراک گذاری: