پیام مریم رجوی در مورد دانشجویان توسط کانونهای شورشی توزیع میشود

روز دانشجو – فعالیتهای کانونهای شورشی