زنان خط شکن ـ‌ شیرین معاضد- ۲۵ ۰۹ ۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

زنان خط شکن ـ‌ شیرین معاضد- ۲۵ ۰۹ ۱۳۹۷

زنان خط شکن

وقتی که راه با مشعل های فروزان روشن است باید بیاد بیاوریم ستاره گانی را که در ضلام تاریکی هر کدام اخگری شدند

تا تکثیر کمیتها مشعل راه مردم ایران پدیدار شود ، یک زن فدایی ، که هیچگونه اطلاعاتی در زیر شکنجه به دشمن نداد .

بر تخت شکنجه، بر تعهدخودش ، بر آزادی مردم ایران پایدار ماند ،

قهرمان خلق شیرین معاضد.

زنان خط شکن ـ‌ شیرین معاضد- ۲۵ ۰۹ ۱۳۹۷