رنگین کمان هنر تنها آسمان آزادی ایران زیباست: برنامه تیراژه

اندازه متن
Aa Aa

برنامه تیراژه:رنگین کمان هنر تنها آسمان آزادی ایران زیباست.۶دی 

رنگین کمان هنر تنها آسمان آزادی ایران زیباست: برنامه تیراژه

اولین بار ریند دکارت پلاتین نوشت.من می اندیشم پس هستم .این عبارت بعد ازآن بشکل های مختلف دیگری بکار برده شده مریم رجوی گفت من مقاومت میکنم پس هستم.

این بیان اننعکاس یک اندیشه است.اندیشه ای که مقاومت وتسلیم ناپذیری درمسیر آزادی را بخشی ازهویت اش میداند این حرف حرف ساده ای نیست برایش فکرکنید.

خاطرات آنا فرانک . داستان یک زندگی مخفی دراردوگاههای هیتلری.